ATRAKCYJNE MIEJSCE

Aby stać się atrakcyjnym miejscem spotkań ludzi, musi być wie­lofunkcyjny, wyposażony w sprzęt niezbędny do realizacji różnych form działalności kulturalnej. Zmian organizacyjne w tych pla­cówkach muszą objąć nie tylko ludzi, aie także zasoby materialne. Dom kultury nie może ograniczać się tylko do budynku, który nosi taką nazwę. W jego zakres wchodzą wszystkie urządzenia technicz­ne i pomieszczenia znajdujące się w zasięgu działania tej placów­ki, w całym środowisku. Staje się ona wówczas podmiotem organiza­cji życia kulturalnego, zaś jej materialne korelaty nie muszą być ograniczone tylko do sprzętu statutowo jej przypisanego. Wszyst­kie zasoby w środowisku można wykorzystać w działalności kultu­ralnej.Równolegle z szeroko rozumianym rozwojem bazy materialnej do­mu kultury związany jest problem doboru i kształcenia kadr. Pos­tulat wszechstronnego przygotowania tych osób pod względem mery­torycznym i metodycznym jest tutaj oczywisty. Zasady kompetencji i siinej motywacji do pracy mogą być jedynymi przesłankami dobo­ru kadry.Innym ważnym zagadnieniem umożliwiającym realizację projektu jest finansowanie kultury. Postuluję o wielość źródeł materialne­go zasilania kultury. Obok dochodów własnych są tu również prze­widziane dotacje statutowe założyciela placówki. Może nim być państwo, samorząd lokalny, inna instytucja, bądź osoba prywatna.Wspomniane instytucje nie muszą być osamotnione w swoich działa­niach. Mogą współdziałać. Wiele imprez kulturalnych samofinansu­je się. Stąd zrodził się postulat częściowej odpłatności za ucze­stniczenie we wszystkich cyklicznych imprezach w domu kultury, bądź wspieranie zlokalizowanych w nim stowarzyszeń własnym fundu­szem członków.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!