DOM KULTURY W ŚRODOWISKU – WARIANTY ROZWIĄZAŃ

Celem tej wypowiedzi jest próba zarysowania możliwych scena­riuszy ewolucji zmian w takich placówkach kulturalno-oświatowych jak;domy kultury, ośrodki kultury, kluby, świetlica, w świetle projektowanych ustaw o mieniu komunalnym i samorządzie lokalnym.Pragnę na wstępie przypomnieć, że w świetle przeprowadzonych badań nad uczestnikami placówek kulturalno-oświatowych można wy- ciągnąc zdecydowany wniosek, że biorący udział w rozmaitych ze­społach, kołach, sekcjach organizowanych w domach kultury zaspo­kajają potrzeby samorozwoju i samorealizacji. Dla tej kategorii uczestników placówka, instytucja kulturalna spełnia niesłychanie istotną funkcję edukacyjną, przez to, że stwarza szansę i możli­wości rozwoju zainteresowali, pasji poznawczych, aspiracji kultu­ralnych® A więc nie jest tak, że instytucje kulturalne takie jak domy kultury, kluby, itp., są instytucjami niepotrzebnymi, prze­starzałymi, anachronicznymi i powinny ulec szybkiej likwidacji, przynajmniej w opinii uczestników ich stałych form. O  kontrowersyjności poglądu o konieczności likwidacji wyżej wymienionych placówek,świadczy fakt, że podobne do nich funkcjo­nują w krajach Europy Zachodniej /co prawda pod innymi nazwami, ale cele i sposób prowadzenia zajęć jest niemal identyczny/. Świadczy to jakby o uniwersalnym dążeniu człowieka do spotykania się w gronie innych osób o podobnych zainteresowaniach, po to by w czasie wolnym poszerzać pole informacyjne, zdobywać nowe umie­jętności, kształtować swoją osobowość i mieć możliwość jej eks­presji.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!