DYSPROPORCJA WARUNKÓW

Obawiam się,że jeżeli nadal dysproporcja warunków pracy i płacy zostanie utrzyjrana, to bez względu na przekonania, najwartościowsza, naj­lepiej przygotowana,rzutka, twórcza grupa znajdzie miejsce pracy gdzie indziej, aby zapeymic znośny byt sobie i swoim rodzinom.Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie domy kultury i nie we wszystkich środowiskach przejdą swoistą „weryfikację” przydatno­ści społecznej — część ulegnie likwidacji, nie stac nas jako społeczeństwo na utrzymanie fasadowych tworów tylko ze względu na jakieś racje o charakterze ideologicznym. Dlatego też należy two­rzyć możliwości powstawania nowych organizmów podejmujących te funkcje /trzeba głównie wielu małych, wyspecjalizowanych klubów, a nie wielofunkcyjnych „kombinatów” upowszechniania kultury/.Jeśliby przyjąć cały powyższy tok rozumowania, tó wynika z niego potrzeba podjęcia całego szeregu konkretnych działań do re­alizacji przez kadrę poszczególnych domów kultury oraz koniecz­ność stworzenia odpowiednich warunków do działalności przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.Domy kultury powinny zmazać swój dotychczasowy „polityczny obraz” placówki centralnie sterowanej i podporządkowanej doraź­nym celom ideologiczno-propagandowym jednego decydenta. Należy odważnie podejmować kontrowersyjną, aktualną problema­tykę żywo obchodzącą środowisko, stawać się w świadomości społe­cznej miejscem służącym swą bazą rodzącej się pluralistycznej aktywności społecznej, politycznej, zachowując jako instytucja otwartość i neutralność wobec wszystkich zachodzących w środo­wisku zjawisk. Domy kultury winny stac się miejscem propagowania i ścierania się różnych idei, poglądów powstających w srodowisku organizacji, stowarzyszeń, ugrupowań politycznych, stać się współorganizato­rem ich kontaktu ze środowiskiem lokalnym, służyć swą bazą i wy­posażeniem.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!