MOTYWACJA DO DZIAŁALNOŚCI

W proponowanym projekcie akceptuję jedynie pierwszy model au­torskiego domu kultury wyzwalającego postawy innowacyjne zarówno u pracowników jak i uczestników. W moim przekonaniu pewnym zmia­nom powinien ulec także sposób zatrudniania pracowników domu kul­tury. Obecnie zatrudnia się ich na zasadzie umowy o pracę z ins­tytucją państwową. W praktyce dopuszcza się możliwość doboru in­struktorów na zasadzie umowy o wykonanie dzieła. Sądzę, że pra­cownikiem domu kultury może być każda osoba, która posiada nie­zbędny do tego typu działalności zasób wiedzy przedmiotowej,zdol­ności organizatorskie i pedagogiczne, a przede wszystkim silną motywację do działalności na rzecz innych ludzi’i nadto potrafi ich zainteresowań własnymi pomysłami. Większość pracowników domu kultury powinna być zatrudniona na zasadzie umowy o dzieło.Stwo­rzy się w ten sposób konkurencyjny rynek pracy. Jedynie kierow­nik ośrodka, mianowany przez założyciela placówki, byłby zatrud­niony ńa zasadzie umowy o pracę, z możliwością odwołania go z tego stanowiska w przypadku stwierdzenia jego niekompetencji bądź ich przekroczenia. Kierownik dobiera sobie kadrę według wła­snego uznania i ma prawo wynagradzać poszczególne osoby według własnej oceny ich wkładu pracy. Za wskaźniki efektywności pra­cowników kultury uważam umiejętność skupiania ludzi w różnych formach działania placówki, wysoką frekwencję na imprezach ot­wartych, troskę o rozwój zainteresowania działalnością domu kul­tury v/ środowisku, wymierne efekty artystyczne prowadzonego ze­społu artystycznego w postaci nagród, udział w prestiżowych prze­glądach twórczości. Jeżeli jakaś osoba nie sprosta tym wymaga­niom kierownik placówki może rozwiązać z nią umowę o wykonanie dzieła.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!