MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Ustawa o upowszecnnianiu kultury zawiera zapis umożliwiający podejmowanie działalności z zakresu upowszechniania kultury przez najróżniejsze jednostki organizacyjne, w tym osoby fizyczne.Jed­nak zapis ten, w odniesieniu do osób fizycznych, z wyjątkiem ga­lerii prywatnych, był martwy.Nowe unormowania prawne powinny więc stworzyć szansę przyję­cia różnorodnych rozwiązań zapewniających podstawy ekonomiczne całej działalności.Jednym z możliwych rozwiązań mogłyby stać się „Kluby Mieszkań­ców”. Zasadą ich tworzenia byłoby połączenie działalności pozwa­lającej zapewnie egzystencję ekonomiczną placówki z otwarciem jej na artykułowanie i samoorganizację różnorodnych potrzeb spo­łeczno-kulturalnych mieszkańców z danego środowiska.Podstawą byłoby zawarcie umowy z ajentem, osobą prywatną, or­ganizacją społeczną, spółką itp. na prowadzenie barku kawowego, cukierni itp. punktu „małej gastronomii” przez gospodarza klubu. Należałoby tu zapewnie możliwie najprostsze rozwiązania podatko­we, gwarantujące opłacalność przedsięwzięcia /np„ ryczałt podat­kowy lub zwolnienie z konieczności prowadzenia wszelkiej buchal­terii i opłacanie obciążenia od średniej płacy/ oraz możliwość ominięcia przepisów dostosowanych do dużych placówek gastronomi­cznych /gdzie wymagania dotyczące zaplecza kilkakrotnie przewyż­szają powierzchnię sali konsumpcyjnej o kilku stolikach/. Asortyment handlowy zależałby od gospodarza, mogłoby to być zarówno ciasto domowe, napoje /w tym alkoholowe/, ale również artykuły pierwszej potrzeby itp.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!