NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI

Miał na ogół nikły wpływ na kształt życia spo­łecznego i kulturalnego społeczności, w której działał. Toteż jego obecna szansa polega przede wszystkim na podjęciu wysiłków zmierzających do pozyskania niezbędnego autorytetu, który umożliwi znaczący udział w procesach demokratyzacji, a przez to i aktywizacji społecznej i kulturalnej środowiska lokal­nego. Nie dostrzegam w naszym krajobrazie życia społecznego in­nej instytucji, która ma szansę pełnienia roli swoistej agory.To właśnie domy kultury mają szansę szybko nabyć niezbędne umie­jętności, ponieważ w dużej mierze posiadają konieczne warunki lokalowe oraz wyposażenie w odpowiedni sprzęt.W tym, co zostało dotychczas powiedziane można łatwo dostrzec akcent ukierunkowujący aktualne działania domu kultury bardziej na aspekty społeczne niż kulturalne. Jest to wyrazem przekonania, że właśnie te problemy okażą się nie tylko w najbliższej, ale i w dalszej perspektywie najważniejsze dla społeczeństwa. Tworze­nie podstaw demokracji w środowiskach lokalnych będzie procesem długim i trudnym. Wiąże się to z koniecznością budowania całkowi­cie nowego układu więzi i stosunków między ludźmi, a także mię­dzy władzą a społeczeństwem. Efektem tego procesu musi byc wytwo­rzenie w społecznościach lokalnych przekonania, że mogą one wziąć swój los w swoje ręce. Psychologowie mówią w takim przypadku o poczuciu sprawstwa.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!