OCENA TRUDNOŚCI

Prawidłowe uwzględnianie poszczególnych aspektów może nastrę­czać różnorodne trudności. Niektóre z nich mogą wydawać się łat­wiejsze, inne hardziej skomplikowane do wyróżnienia i właściwego ustalenia. Konkretnej osobie może wydawać się, że łatwiej orien­tuje się w tym, co powinno byc, niż w tym, co mogłoby zaistnieć. Sądy na ten temat są o tyle ważne, że wyznaczają poczucie pewno­ści określonej jednostki w podejmowanych i rozwijanych działa­niach. Przekonanie o własnej ograniczoności w pewnym zakresie wywołuje pewną dezorganizację, nadmierną ostrożność i często ten­dencję do wycofywania się lub unikania określonych dziedzin.Dzię­ki temu pewne możliwości bywają niewykorzystane i zamiast korzy­ści pojawiają się straty. Wszelkie więc mniemania o własnych nie­dostatkach w zakresie orientacji w środowisku mogą obniżyć poziom rozwijanych wysiłków dotyczących tak zwanego radzenia sobie w ży­ciu ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami i skazują wiele osób na mamą wegetację. Jedynie ulepszanie posiadanej orientacji w świecie i rozwijanie właściwej koncepcji własnego środowiska mo­że spowodować zwiększenie sprawności życiowej i rozszerzenie mo­żliwości współdziałania. Często z oceną trudności poznania srodowiska łączy się, ale nie zawsze tak byc musi, przekonanie dotyczące możliwości przekształcania środowiska, wywoływania w nim zmian lub porzuca­nia go na pewien okres, Iud na stałe. Je&li uzyskanie jasnego obrazu otoczenia wydaje się łatwe, to zazwyczaj też się wydaje, że łatwiej go zmienić. Nie musi to jednak byc zasadą. Niektóre koncepcje przedstawiają określone srodowisko jako prawie niemoż­liwe do przekształceń i zmian, inne natomiast ukazują perspekty­wy jego rozwoju i tendencje do pojawiania się dużych nawet prze­kształceń.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!