OGRANICZENIE ARGUMENTÓW

2

 

Ograniczę się do dwóch argumentów broniących tezy o rosnącym czy też odradzającym się znaczeniu środowiska w procesie akulturacji. Pierwszy z nich to rysująca się od lat sześćdziesiątych światowa orientacja ekologiczna polegająca w uproszczeniu na odchodzeniu od makroskali myślenia kategoriami nadsystemów,glo­balnego społeczeństwa, totalitaryzmu/do myślenia w mikroskali, najbliższego otoczenia człowieka, kreowanego na jego skalę i z jego udziałem odpowiadającego jego autentycznym potrzebom i psychofizycznym możliwościom. Drugi argument wyraża się w ten­dencji do przywrócenia człowiekowi podmiotowości kulturowej, społecznej, politycznej. W praktyce polega to na rekonstrukcji samorządności lokalnej w miejscu zamieszkania, pracy, nauki zbliżeniu aktu decyzyjnego do jednostki i grupy; na wprowadza­niu zmian w dziedzinie wychowania, zarządzania.Rozpatrywanie’ tożsamości ze względu na środowiskowe uwarun­kowania pozwala na wyodrębnienie kilku istotnych zagadnień.Bez względu na różne racjonalne i emocjonalne przesłanki poprzez najbliższe otoczenie kształtują się poglądy człowieka w sprawach ogólnych; to przecież żyjąc i pracując w dobrze zor­ganizowanym otoczeniu wyrabiamy sobie pogląd o większych całoś­ciach, na przykład zakładzie pracy, regionie, państwie; to sto­sunki lokalne dają nam wycbrażenie o odległych i często abstrak- cyjnych pojęciach sprawiedliwości, poczuciu dobra i zła, tole­rancji, brzydoty i piękna, odpowiedzialności; to wreszcie po­przez interakcję z najbliższymi nam ludźmi uzyskujemy wiadomoś­ci o sobie, identyfikujemy siebie, swoje cnoty i niedostatki, artykułujemy też siebie,swoją osobowość.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!