OGRANICZENIE WYDATKÓW

Konieczność ograniczenia wydatków budżetowych wydaje się oczy­wista, ale jednocześnie nie istnieje informacja na co rozdyspono­wane są jego środki, a wiele przykładów świadczy o irracjonalnych dysproporcjach.Ponadto z pewnością w zestawie wydatków przeznaczonych na kul­turę istnieje wiele doraźnie finansowanych działań służących głównie zaspokajaniu indywidualnych ambicji.Olsztyńskie przykłady z tej dziedziny to budowa domu „Gazety Olsztyńskiej” za miliard zł, Domu Prasy, coroczna zabawa w bitwę pod Grunwaldem itp., przy jednoczesnym katastrofalnym stanie zam­ku mieszczącego Muzeum Warmii i Mazur i Archiwum oraz kompletnej dewastacji pomieszczeń Teatru Lalek, braku pomieszczeń dla’biblio­teki wojewódzkiej, pilnej potrzebie remontu Teatru im St. Jara­cza itd.Będąc optymistą można przyjąć, że po wszystkich cięciach bud­żetu powinien ocaleć fundusz zapewniający minimum niezbędnych środków na kulturę, w tym potrzebnych do działalności domów kul­tury.Warunkiem racjonalnego ich wydatkowania jest jednak zmiana systemu ich dystrybucjiPomysły dotyczące samofinansowania się tej sfery – oprócz czę­ści dotyczącej rozrywki i handlu częścią artykułów użytku kultu­ralnego – należy uznać za niepoważne, skoro nigdzie na świecie taki model nie funkcjonuje w sposób społecznie satysfakcjonują­cy. Należy oczywiście szukać dodatkowych środków na działalność kulturalną, przyjąć zasadę, że nic i w tej dziedzinie nie daje się za darmo – ale licząc się z niską stopą życiową, wręcz ubó­stwem wielu warstw społeczeństwa nie da się mechanicznie prze­nieść wzorów sprawdzonych w bogatszych społeczeństwach – samoor­ganizacji samofinansujących się działań społecznych. W dziedzi­nie kultury działaniom takim trzeba zapewnie warunki ekonomicz­ne do powstania, chocby poprzez szczególną ochronę podatkową tej sfery aktywności społecznej.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!