Tag Archives: antoni brodowski edyp i antygona

ZRÓŻNICOWANE INSTYTUCJE

  1. Domy kultury są instytucjami wielorako zróżnicowanymi. To ich zróżnicowanie wskazuje na zasadność indywidualizacji również rozwiązań samorządowych. Niejednorodna jest przecież ich geneza . Struktura społeczna i zadania domów kultury są w znacznym stop­niu wyznaczone środowiskowo, kadrowo i przez możliwości techni- czno-finansowe. Odmienne jest ich usytuowanie środowiskowe,które różnicuje założone funkcje’*. Na zróżnicowanie domów kultury ma też wpływ opcja sił kierowniczych na rzecz określonego modelu /wyobrażonej wizji/ domu kultury: dom kultury jako ośrodek usług kulturalnych, dom kultury jako ośrodek współżycia społeczno-kul­turalnego środowiska lokalnego czy też dom kultury jako śro­dowisko twórczeTe wielorakie zróżnicowania nie są obojętne dla społecznej świadomości potrzeby rozwiązań samorządowych, wyobrażenia zasię­gu i zakresu działalności samorządowej, jego rzeczywistych upraw­nień, form funkcjonowania, itp. W jednym z nich będziemy mieli do czynienia z pełnym, rozwiniętym samorządem /a przynajmniej z warunkami do takich rozwiązań/, w innym samorząd wystąpi jedynie na pewnym szczeblu organizacji /np. na szczeblu komórek państwo­wych/, ale też spotkać można wyłącznie samorząd wycinkowy, powo­ływany do rozwiązywania tylko niektórych problemów związanych z funkcjonowaniem domu kultury, na przykład z programowaniem jego działalności.
Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!

SAMORZĄDNY CHARAKTER

  1. Stąd też winno się jedynie skoncentrować na wyjaśnieniu sensu samorządności tej instytucji, na wskazaniu problemów,które mają znaczenie dla jej środowiskowego usytuowania oraz na nasz­kicowaniu kierunku rozwiązań samorządowych. Nie unikniemy jednak w nim również ogólniejszych pytań o sens samorządności w różnych płaszczyznach współczesnego życia. Od tego zagadnienia je zacznę.Dziś już, odmiennie aniżeli na przełomie lat siedemdziesią­tych i osiemdziesiątych, powszechnej manifestacji dążeń prosamo- rządowych coraz częściej towarzyszy sceptycyzm, a niekiedy nawet zdecydowana wrogość wobec samorządnośći5 Ludzie mają dość sporów, utarczek, posiedzeniowego gadulstwa, a to wszystko kojarzy się z samorządnością, chcą dobrze zorganizowanej pracy, dobrze funkcjo- nujących usług i sprawnego zarządzania życiem publicznym. Samo­rząd tymczasem rzadko jest dostrzegany jako środek prowadzący do takiego ładu.Trzeba jednak uwzględnić kilka istotnych momentów. Przede wszystkim to, że gros sporów o samorząd dotyczy sfery gospodar­czej, często z wyraźnym pomijaniem innych sfer, choc wnioski dia­gnostyczne i prognostyczne bywają w sposób nieuprawniony genera­lizowane na całosc życia społeczno-gospodarczego. Ponadto,uprasz­cza się i nie „cieniuje” typologicznych różnic zjawiska samorząd­ności, A jest przecież istotna różnica między w pełni rozwiniętą samorządnością określonej autonomicznej struktury, a jakimiś fragmentarycznymi czy zgoła marginesowymi przejawami samorządno­ści w strukturach pozbawionych takiej autonomii.
Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!