Tag Archives: biegunka u cieląt domowe sposoby

PROCES USPOŁECZNIENIA

Wydaje się, że proces uspołeczniania pla­cówek kultury będzie przebiegał prawidłowo tylko wtedy, jeśli działania podejmowane przez te placówki i współpracujące z nimi otoczenie społeczne będą prowadziły i powodowały akceptowalne zmiany w środowisku lokalnym. Społeczna obserwacja skuteczności tych zmian może spowodować włączenie się coraz większej liczby osób w działania podejmowane w tym zakresie przez placówkę.Wte­dy też powołanie rady programowej domu kultury stanie się natu­ralnym efektem zachodzących procesów, a nie formalnym wymogiem statutowym. W skład takiej rady wejdą wtedy ci przedstawiciele środowiska lokalnego, którzy gotowi są przejąć rolę lidera czy przewodnika a jednocześnie są akceptowani w środowisku. Pierwszym krokiem na tej drodze i sprawdzianem jej skuteczno­ści może się stać bliska już kampania wyborcza do samorządów lo­kalnych. Sądzę, że domy kultury mogą w toku tej kampanii odegrać rolę znacznie bardziej doniosłą, niż to bywało dotychczas.Myślę, że w wielu przypadkach są one zdolne do podjęcia aktywnych dzia­łań o charakterze merytorycznym /np. organizacja spotkań kandy­datów z wyborcami/. Przykład metodyczny: można sobie wyobrazić, że zespół domu kultury miasta lub gminy X nawiązuje kontakt z osobami kandydującymi do samorządu lokalnego, które prezentują swój program.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!

ROLA SPOŁECZNA

Jeżeli na przykład rada społeczna bę­dzie się składała z ludzi,którzy nie będą brali pod uwagę potrzeb edukacyjnych czy kulturalnych społeczności lokalnej tylko mniema­nie o tych potrzebach,wówczas grozi „powtórka z historii”.Jeżeli nastawienie komercyjne będzie dominowało wśród członków rady spo­łecznej, to formy edukacyjne są zagrożone. Jeżeli rada składać się będzie z członków o jednej orientacji politycznej, wówczas trudno będzie mówić o pluralizmie. Trzeba przewidywać,że biorąc pod uwagę zmniejszającą się ilość osób pracujących społecznie rady społeczne zostaną zdominowane przez eiaerytów i rencistów.Wariant czwarty przewiduje monopolizację placówki kulturalno- -oświatowej polegającej na tym, że określona organizacja lub in­stytucja jest na tyle zasobna w środki materialne, iż jest w sta­nie taką instytucję utrzymać.Zakładam tu, że przejęcie placówki jest związane z deklaracją wykorzystania jej na działalność kulturalno-oświatową, a nie na inne cele. Przypuszczać należy, że organizacja lub instytucja przejmująca placówkę zechce nie tylko do niej „dokładać11 w sen­sie finansowym, ale również i wzbogacać fundusze* Stąd też nale­ży przewidywać dwa źródła finansowania — zasoby organizacji i opłaty za uczestnictwo w pracach domu kultury.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!