Tag Archives: traktat o łuskaniu fasoli streszczenie

SKŁADOWE ELEMENTY

Składowe elementy tego programu są podstawą nagra­nia video z komentarzem kandydata. Przygotowuje się także nagra­nie, które jest prezentacją oczekiwań, jakie kierują pod adre­sem przyszłych władz samorządu lokalnego mieszkańcy społecznos—Na specjalnie przygotowanym spotkaniu następuje prezentacja wszystkich programów, stanowiąca wstęp do dyskusji o najważniej­szych sprawach środowiska. Pomysł ten został oparty na imprezach realizowanych przez WOK w Tarnowie /Lis, 1988/. Myślę, że domy kultury są w stanie nadać takim i innym działaniom wysoką wagę społeczną, a tym samym budować swój autorytet merytoryczny i spo­łeczny w srodowisku lokalnym.W przeszłości można było zaobserwować, że domy kultury uczes­tniczyły w różnego rodzaju kampaniach jako reprezentanci jednej siły politycznej bądź też jako placówki o charakterze usługowym /wynajem sali, sprzętu itp./. Moja propozycja stwarza domom kul­tury szansę odegrania aktywnej roli, która nie polega na trans­misji programu jakiejkolwiek jednej, monopolistycznej siły ale na twórczym organizowaniu takich sytuacji, w których wszystkie znaczące siły w danym środowisku lokalnym będą mogły zaprezento­wać swoje programy. Dom kultury przestaje pełnić rolę przedmioto­wą, instrumentalną a staje się rzecznikiem interesów całej /więk­szości/ społeczności lokalnej. Z pewną dozą ostrożności można po­wiedzieć, że domy kultury mają szansę stac się organizatorami swoistych okrągłych stołów danych środowisk lokalnych.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!

BARIERY I NADZIEJE

Demokratyzacja życia społecznego spowoduje presję na uspołe­cznienie placówek,kultury. Nie jest to jednak ten obszar życia społecznego, który znajdzie się na pierwszym planie zachodzących zmian. Osobiście jednak postrzegam go jako obszar niezwykle waż­ny dla przyspieszenia procesów demokratyzacji w środowiskach lo­kalnych. Obserwacja życia społecznego wskazuje na w coraz więk­szym stopniu ujawniające się zróżnicowania opinii, -wartości, od­niesień instytucjonalnych. Powstaje koniecznośc stworzenia swois­tych obszarów eksterytorialnych. Nie każdy ma ochotę, choćby właśnie w sensie terytorialnym, poszuki­wać miejsca do wyartykułowania swoich opinii czy poglądów w sie­dzibach partii politycznych, tych czy innych związków zawodowych lub organizacji kościelnych itp. Sądzę, że właśnie domy kultury w momencie, kiedy przestają pełnie obowiązki związane z uczest­nictwem w tak zwanym froncie ideologicznym mają niepowtarzalną wręcz szansę zaistnienia w środowiskach lokalnych w nowej roli* Określenie „nowa rola” brzmi w tym miejscu nieco paradoksalnie, gdyż jest to w gruncie rzeczy „stara rola”, która w dotychczaso­wych sieciach powiązań, nie tylko politycznych ale i ekonomicz­nych, praktycznie nigdy w pełni nie była realizowana.Dom kultury nie był w stanie realizować zadań związanych z przekształcaniem środowiska społecznego, do którego pełnienia przecież był między innymi powołany.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!