Tag Archives: urzad stanu cywilnego mokotow

MAJĄTEK PLACÓWKI

Zakładać zatem trzeba, że cały majątek placówki przejmie sa­morząd terytorialny finansując funkcjonowanie jej bądź z fundu­szy własnych, bądź przeznaczy dotacje z jakichś darowizn, funda­cji, itp. Kierowanie placówką może miec rozmaity charakter. Naj­bardziej prawdopodobna jest taka sytuacja, że samorząd powoła radę społeczną, której nada uprawnienie organu zarządzającego.W takim przypadku, kadra domu kultury będzie pełniła funkcje us­ługowe w stosunku do owej rady. Może się jednak zdarzyć inna sy­tuacja, że samorząd powierzy kierowanie pracownikom domu kultury, jeżeli wykażą własną kompetencję zawodową, nowatorskie inicjaty­wy i zaproponują takie formy aktywności edukacyjnej, artystycz­nej, ludycznej, które zostaną zaakceptowane przez społeczność lokalną. W tym przypadku również należy przewidywać pewną odpłat­ność za uczestnictwo w domu kultury, bowiem obecnie na ogół wszy­scy są świadomi, że w potocznej opinii nieodpłatność kojarzy się z „gorszym gatunkiem”, z czymś co trzeba traktować bardzo ostroż­nie. Niezależnie jednak od tego, należy przypuszczać, że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku pracownicy placówki nie będą mogli zupełnie „autorsko” funkcjonować, bowiem zależność ich od samorządu jest ewidentna. Nie oznacza to bynajmniej złej sytua­cji, bowiem mieszkańcy danej miejscowości mogą artykułować swoje potrzeby edukacyjne czy kulturalne właśnie poprzez swoich przed­stawicieli w samorządzie. W ten sposób placówka istotnie może stać się społeczną własnością. Jednakże i w tym przypadku mogą wystąpić pewne zagrożenia.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!