Tag Archives: www stypendia mcp malopolska pl

WIZJA ROZWOJU

Kończąc rozważania nad możliwymi scenariuszami rozwoju reg­resu? edukacji dorosłych w placówkach kulturalno-oświatowych trzeba wziąć pod uwagę kilka uwarunkowań makrospołecznych. Po pierwsze-trzeba odnotować zmieniony stosunek do edukacji autote­licznej, do aktywności-społecznej i politycznej, polegający ra­czej na unikaniu wysiłku niż na jego wzmożeniu, co niewątpliwie będzie determinowało aktywność edukacyjną. Po drugie-żywiołowośc w sferze gospodarczej pociągnie za sobą również żywiołowość w sferze edukacyjnej, polegającej na powstawaniu nowych instytucji edukacji dorosłych, często obliczonych jedynie na zysk, ale umie­jętnie reklamujących swoje usługi, co spowodować może odejście wielu potencjalnych uczestników placówek kulturalno-oświatowych. Po trzecie-należy przewidywać wyłączenie się uboższych warstw społecznych z aktywności edukacyjnej ze względów materialnych.Po czwarte-pluralizm ofert aktywności edukacyjnej może spowodo­wać, że placówka tradycyjnie nazywana domem kultury, klubem, świetlicą może być postrzegana jako anachronizm i mimo merytory­cznie wartościowego programu odrzucana przez srodowisko.Jak widać zamiast wizji „rozwoju” edukacji dorosłych w pla­cówkach kulturalno-oświatowych, racjonalniejsze jest rysowanie wizji zagrożeń dla tego typu aktywności. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom jest równie ważne, a może nawet ważniejsze dla eduka­cji dorosłych niż rysowanie optymistycznych prognoz. Przeciwdzia­łać regresowi edukacji dorosłych mogą zarówno uczeni jak i nau­czyciele, działacze jak i publicyści. Ci wszyscy, którzy opinii publicznej mogą przedstawić rzeczywiste skutki zaniku możliwości aktywności edukacyjnej, którzy pokażą skutki społeczne w makro- i mikroskali jedynie instrumentalnej oświaty dorosłych, ci wszy­scy którzy ujmują człowieka z nieco szerszej perspektywy niż do­brze funkcjonującego wykonawcę.

 

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!

MONOPOLIZACJA INSTYTUCJI

W przypadku monopolizacji instytucji kulturalno-oświatowej nie muszą byc zuniformizowane formy pracy, ale treść jej stanie się monopolityczna. Przewidywać należy, iż właścicielowi będzie zależało, aby formy działalności były zróżnicowane, atrakcyjne, takie by przyciągały nie tylko członków danej organizacji ale jej sympatyków i tak zwanych „zwykłych” obywateli.Należy przypuszczać, że w takim przypadku ujawnią się dwie kategorie uczestników. Jedna – członkowie danej organizacji i druga pozostali. Pierwsi w jakimś stopniu będą uprzywilejowani /może bezpłatne karty wstępu, może zniżki?/, ..a drudzy będą trak­towani inaczej o Ma to swoje złe i dobre strony. Pierwsi czując się uprzywilejowani będą mieli pewien komfort psychiczny i poczu­cie wpływu na zdarzenia, co zawsze podnosi poczucie wartości każ­dej jednostki. W nieco gorszej sytuacji będzie druga kategoria uczestników, którzy będą świadomi, że korzystają jakby „z łaski sponsora.Zastanawiając się nad społecznymi skutkami monopolizacji trze­ba powiedzieć, że będą one uzależnione od miejscowości,w której zlokalizowana jest placówka. Jeżeli w danej miejscowości jest jedna placówka nastąpi wyraźne ograniczenie dostępności do edu­kacji dorosłych, ponieważ dom kultury czy klub w programie swoim będzie uwzględniał potrzeby członków danej organizacji, a nie społeczności lokalnej. Jeżeli natomiast będzie to jedna z wielu placówek, wówczas nie będzie wielkiego zaburzenia w ofercie edu­kacyjnej czy kulturalnej.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!