Tag Archives: zdzisław beksiński listy do jerzego lewczyńskiego

ŚRODOWISKO

 

Środowisko dostarcza nam dowodów na potwierdzenie bądź od­rzucenie hipotez skonstruowanych przez nas samych, bądź też przy­swojonych w toku edukacji. Tu właśnie zderza się teoria z prak­tyką a. więc weryfikacja potocznych doświadczeń z uogólnieniami nauki. Przypomnijmy) iż zjawiska te wiążą się z adaptacją zawo­dową, procesami przystosowania ludności wiejskiej i z małych miasteczek do życia wielkomiejskiego, adaptacji studentów pierw­szego roku studiów czy też rekrutów podczas pierwszych tygodni służby wojskowej. Środowisko jest też obszarem sprawdzania własnej aktywno­ści. Środowisku realizujemy nasze pomysły a nawet marzenia zmierzające do’jego przebrażeń, ulepszeń. Również środowisko ostro weryfikuje te zamiary co w skutkach prowadzi do stresu, załamania i w konsekwencji postawy przystosowawczej charaktery­zującej się grupowym konformizmem lub też odwrotnie mobilizuje do. walki o własne przekonania, słuszność pomysłów i wreszcie powoduje ucieczkę, zmianę otoczenia, szukanie pola aktywności gdzie indziej, często poza granicami własnego kraju.Orientacja ekologiczna pozwoliła w pełni dostrzec jak zagro­żenie środowiska odbija się na procesach identyfikacyjnych w skali grupowej i jednostkowej. Spróbuję prześledzić te związki analizując zagrożenia występujące w historycznym, lingwistycz- nym i psychologicznym aspekcie tożsamości .Obiegowym jest pogląd, iż historia jest budulcem tożsamości narodowej, a tym samym jej znajouiość stanowi podstawę tożsamoś­ci jednostki. Lecz budowanie tożsamości na zakłamanych bądź przemilczanych faktach, fałszywej, stronniczej interpretacji, odmawianiu wartości kulturom innych narodów prowadzi do szowini­zmu lub kosmopolityzmu, relatywizmu wartości, braku zaufania do wiedzy historycznej a w konsekwencji do zaniku tożsamości naro­dowej czy grupowej oraz zaniku identyfikacji własnej osoby .

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!

OGRANICZENIE ARGUMENTÓW

 

Ograniczę się do dwóch argumentów broniących tezy o rosnącym czy też odradzającym się znaczeniu środowiska w procesie akulturacji. Pierwszy z nich to rysująca się od lat sześćdziesiątych światowa orientacja ekologiczna polegająca w uproszczeniu na odchodzeniu od makroskali myślenia kategoriami nadsystemów,glo­balnego społeczeństwa, totalitaryzmu/do myślenia w mikroskali, najbliższego otoczenia człowieka, kreowanego na jego skalę i z jego udziałem odpowiadającego jego autentycznym potrzebom i psychofizycznym możliwościom. Drugi argument wyraża się w ten­dencji do przywrócenia człowiekowi podmiotowości kulturowej, społecznej, politycznej. W praktyce polega to na rekonstrukcji samorządności lokalnej w miejscu zamieszkania, pracy, nauki zbliżeniu aktu decyzyjnego do jednostki i grupy; na wprowadza­niu zmian w dziedzinie wychowania, zarządzania.Rozpatrywanie’ tożsamości ze względu na środowiskowe uwarun­kowania pozwala na wyodrębnienie kilku istotnych zagadnień.Bez względu na różne racjonalne i emocjonalne przesłanki poprzez najbliższe otoczenie kształtują się poglądy człowieka w sprawach ogólnych; to przecież żyjąc i pracując w dobrze zor­ganizowanym otoczeniu wyrabiamy sobie pogląd o większych całoś­ciach, na przykład zakładzie pracy, regionie, państwie; to sto­sunki lokalne dają nam wycbrażenie o odległych i często abstrak- cyjnych pojęciach sprawiedliwości, poczuciu dobra i zła, tole­rancji, brzydoty i piękna, odpowiedzialności; to wreszcie po­przez interakcję z najbliższymi nam ludźmi uzyskujemy wiadomoś­ci o sobie, identyfikujemy siebie, swoje cnoty i niedostatki, artykułujemy też siebie,swoją osobowość.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!