PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

Wówczas placówka ta, funk­cjonująca według nowych zasad może stwarzać szansę do odciągnię­cia ludzi od jedynego w chwili obecnej w pełni aprobowanego, a zdaniem niektórych teoretyków, jedynego demokratycznego uczestni­ctwa w kulturze w ramach trzeciego układu . Atrakcyjny dom kultu­ry pozostający poza gestią resortu kultury, poza ramami centrali­zmu biurokratycznego stwarza również szansę na demonopolizację kultury. Kolejnym warunkiem realizacji wspomnianego projektu jest wie- lopłaszczyznowość działania domu kultury. Nie wystarcza tylko plu­ralizm polityczny, niezbędny jest także pluralizm potrzeb kultu­ralnych, upodobań i gustów. Standaryzacja życia społecznego dot­knęła także warstwę życia kulturalnego mieszkańców społeczności lokalnych. Wyraża się to chocby w minimalnym uczestnictwie ludzi w różnorodnych imprezach kulturalnych organizowanych przez lo­kalne placówki kultury. W nikłym zainteresowaniu czytelnictwem, a zwłaszcza percepcją wartości różnych poziomów literatury,w ma­sowym oglądana telewizyjnych programów, przeważnie filmów z po­granicza banału i szmiry. Sądzę, że już coraz.wyraźniejszy plu­ralizm polityczny, jest stosunkowo łatwy do urzeczywistnienia, natomiast obawiam się czy w krótkim terminie możliwa jest zmia­na upodobań estetycznych mieszkańców miast i wsi, wzbudzenie ich zainteresowań niematerialnymi aspektami życia, kształtowanie postawy twórczej u biernego dotychczas odbiorcy programów telewi­zyjnych? Takie zadania edukacyjne powinien przejąć dom kultury.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!