POJĘCIE ROZWOJU

Tak pojęty rozwój kultury może dotyczyć zarówno jednostek jak i całego społeczeństwa. O tym pierwszym przypadku pisze Tatar­kiewicz, kiedy terminem „kultura” oznacza treści wewnętrznych przeżyć człowieka, jego stosunku do świata, wyrażającego się zarówno w deklaracjach jak też czynach . W tym drugim znaczeniu mó­wi się o kulturze społeczeństwa wówczas, kiedy u wielu jego oby­wateli stwierdza się wysoki poziom wiedzy o różnych zjawiskach kultury, pozytywny stosunek do aprobowanych w nim wartości, wyso­ki poziom umiejętności wykonawczych oraz dążenie do estetyzacji otoczenia. Mówi się o wysokim bądź niskim poziomie kultury tech­nicznej, umysłowej, kultury bycia – kultury społecznej.Ten drugi model rozwoju kultury nazwać można – jakościowym.Trzeci sposób rozumienia terminu „rozwoj kultury” jest, jak się wydaje, rzadko stosowany w analizie rzeczywistości kul­turalnej. Przypatrując się dziejom cywilizacji europejskiej, a zwłaszcza pewnego jej kręgu – kultury śródziemnomorskiej,można wyodrębnić w nim określone stadia rozwoju. Bóżne społeczeństwa w niejednakowym tempie osiągają owe stadia. Istnieje pogląd podzie­lany przez wielu ekonomistów, że rozwój ekonomiczny musi nie­uchronnie „przejść” przez ogniwa wyznaczone poziomem zasobności materialnej i potencjału sił wytwórczych danego państwa . Niewąt­pliwie kultura związana jest z ekonomią, a zwłaszcza pewne jej segmenty, jak: kultura techniczna, kultura pracy, kultura społeczna.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!