POWSTAWANIE INSTYTUCJI

Instytucje mogą powstawać dwojako. Po pierwsze, przekształcać się ze zjawisk społecznych o charakterze lokalnym a często wręcz prywatnym. Drogą tą właśnie powstały wszystkie znaczącte muzea i galerie publiczne wcześniej będące kolekcjami prywatnymi, wiele teatrów i filharmonii. Proces ten polega więc na stopniowej za­mianie elementów pierwotnego układu kultury w układ drugi – zin­stytucjonalizowany i publicznie dostępny. Po drugie, instytucje mogą byc też tworzone przez inne instytucje. Na przykład mini­sterstwo powołuje nowy teatr lub tworzy nowe muzeum, co w Polsce jest formułą o wiele powszechniejszą. Tymczasem pierwsza droga wydaje się bardziej autentyczna i skuteczna. Instytucja bowiem powstaje z przejawów wcześniejszych działań i w miejscu gdzie jest potrzebna. Profesjonalizuje, organizuje, reguluje i sankcjo­nuje formalnie te przejawy.Domy kultury w Polsce są instytucjami powołanymi przez inne instytucje: urzędy administracji państwowej różnych szczebli, spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady pracy itp. To sprawia,między innymi, że domy kultury nie spełniają najczęściej swych funkcji a przypisane im właściwości nie uwidaczniają się. Przyjmuje się, że powinny one pełnić następujące funkcje: /1/ upowszechnianie kultury artystycznej oraż /2/ przygotowanie do pracy i życia społecznego, politycznego i gospodarczego . Punkcje te pełnione są przez domy kultury zdawkowo i nieskutecznie a najczęściej pozor­nie. Uznaje się też, że dom kultury powinienskupiać pod jednym kierownictwem wiele małych grup celowych rozwijających działalność kulturalno-oświatową)posiadać zadania społeczno-kulturalne i wychowawcze odnie­sione do społeczności lokalnej lub określonej grupy celowej /np. załogi zakładu pracy/jposiadać autonomię programową;dysponować kadrą zawodową o specjalistycznym przygotowaniu)posiadać środki celowo dobrane i funkcjonalnie związane z zadaniami.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!