PRZEMIANY JAKOŚCIOWE

Zdarzają się jednak w publicystyce próby nieuzasadnionego, w moim przekonaniu, przenoszenia oceny rozwoju ekonomicznego danego państwa na rozwój jego kultury. Podsumowując dotychczasowe rozważania można powiedzieć,że ter­min „rozwój kultury” może być rozumiany co najmniej na trzy spo­soby. Po pierwsze, jako prosty przyrost ilościowy różnych zja­wisk, po drugie, jako przemiany jakościowe dokonujące się w po­szczególnych osobowościach jak i w społeczeństwie oraz po trze­cie, jako postęp kultury rozumianej w kategoriach ilościowych i jakościowych, przebiegający według określonych stadiów rozwojo­wych.Przyjmując wszystkie nakreślone uprzednio modele analizy rze­czywistości kulturalnej można powiedzieć, że w Polsce dominował pierwszy model oceny rozwoju kultury, oparty na podstawowej prze­słance ideologicznej, a mianowicie idei egalitaryzmu społecznego. Głoszono hasła o zrównaniu kulturalnym wszystkich warstw społe­czeństwa, o równym dostępie do kultury, o zrównaniu twórców i od­biorców wartości kultury. Równocześnie rozwojem kultury sterowa­no centralistycznie, za pomocą mechanizmów politycznych i admini­stracyjnych. Tąkie zjawisko, dominujące w Polsce w ostatnich czterdziestu latach, nazwano monopolizacją i upolitycznieniem kul­tury-’. Stąd jednym z podstawowych założeń realizacji idei inte­gracji społecznej w działalności domu kultury jest teza o demono­polizacji i odpolitycznieniu kultury.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!