PRZYCZYNY BRAKU AKTYWNOŚCI

Przyczyn braku aktywności społecznej upatry­wali w dwóch grupach czynników: w niedostrzeganiu związków mię­dzy przyczynami osobistego położenia a funkcjonowaniem życia społecznego, oraz w poczuciu bezsilności w oddziaływaniu na ży­cie społeczne /Szmajke, 1983/. Świadomość poczucia sprawstwa u członków społeczności lokalnych została skutecznie zatracona w starciach z przedstawicielami władz administracyjnych i -co wy­daje się paradoksalne – również spółdzielczych /osiedla mieszka­niowe, spółdzielcze organizacje handlowe itp. W tym kontekście sprawy tradycyjnie wiązane z działalnością kulturalną stracą na zaczeniu, do czego w sposób znaczny przyczynią się także efekty kryzysu gospodarczego /brak czasu wynikający np. z poszukiwania dodatkowych źródeł zarobkowania, wysokie koszty uczestnictwa w imprezach kulturalnych itd./. Z drugiej zaś strony, obniżanie wydatków budżetowych będzie zmuszało placówki kultury do poszu­kiwania nowych źródeł dochodu. Włączenie się domów kultury w nurt tworzenia podstaw demokracji lokalnej jest zatem jedyną drogą odnalezienia swojego miejsca w otoczeniu społecznym, a w dalszej perspektywie pozyskania cennych atutów do prowadzenia edukacji kulturalnej. W warunkach przemian jakie zachodzą w życiu społecznym kraju warto zastanowić się, jakie czynniki należy uwzględnić by uspo­łecznić domy kultury.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!