PRZYJĘCIE ZASAD

Nie segmentowanie środowiska powinno być jedną z naczel­nych zasad edukacyjnych w działalności domu kultury,chociaż nie stosowaną obligatoryjnie we wszystkich placówkach i formach dzia­łania. Jedynym podziałem w pełni akceptowanym w działalności do­mu kultury jest podział według zainteresowań i potrzeb. W prakty­ce przebiega on przeważnie według linii podziału społeczeństwa na kategorie wykształcenia czy pochodzenia, chociaż nie musi byc z nim tożsamy. Uwarunkowania społeczne są ważną przesłanką w pro­jektowaniu działalności domu kultury, nie mogą być one jednak przesłanką dominującą i być prawnie sankcjonowaną.Z przyjęcia powyższych zasad wyrasta koncepcja otwartego domu kultury, reagującego na potrzeby społeczności lokalnej. Jest on otwarty w tym sensie, iż każdy mieszkaniec może zaproponować da­nej placówce jakąś formę działania, bądź deklarować chęć zorgani­zowania konkretnych imprez. Dom kultury przyjmuje na siebie rolę opiekuna, który dostarcza niezbędnego sprzętu, wyszukuje pomiesz­czenia, instruktorów, pomoce repertuarowe itd. Stwarza warunki do zaistnienia faktów kulturalnych. Impreza może odbyć się w każdym miejscu wskazanym przez instruktora. Dom kultury bowiem współpra­cuje z wieloma instytucjami generującymi i upowszechniającymi wartości kultury. Ideę integracji społeczności lokalnej wokół domu kultury ro­zumiem tutaj jakby w dwóch wymiarach. Po pierwsze, placówka kul­tury stanowi istotny element życia społecznego, swoiste jego centrum, wokół którego skupia się nie tylko działalność ukierun­kowana na stwarzanie warunków do twórczej samorealizacji miesz­kańców, ale także życie polityczne i ekonomiczne.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!