RELACJA CZŁOWIEK- OTOCZENIE

Relacje człowiek—otoczenie, niekorzy­stne w pewnych okresach dla określonej osoby, mogą ulegać zmia­nom, jeżeli tylko w psychice konkretnej jednostki nie zostaną nadmiernie ustabilizowane. Jeżeli słabości człowieka zostaną wła­ściwie włączone w szersze struktury związków ze środowiskiem,mo­gą przekształcić się w silne atuty. Przewaga zaś osoby nad pew­nymi aspektami otoczenia bywa zaprzepaszczana, jeśli zostanie na na za trwałą i zachowującą swą wartość we wszystkich okolicz­nościach. Nadmierna pewność siebie, nie licząca się ze zmieniają­cymi się warunkami, była niejednokrotnie źródłem poważnych pora­żek życiowych. Życie wymaga jedynie głębokiej nadziei sprzyjają­cej realizacji zamierzeń życiowych. Trudne warunki mogą zmienić się na bardziej sprzyjające i umożliwić realizację lub przybliże­nie zasadniczych celów, co w rezultacie powinno przynosić trwałe poczucie sensu podejmowanych działań życiowych i całokształtu własnej egzystencji. Poznawanie posiadanych przez konkretne osoby osobistych kon­cepcji środowiska, ich indywidualnej specyfiki i właściwości, jest bardzo ważne dla wszystkich, którzy zamierzają współpraco­wać z ludźmi. Ułatwia ono bowiem osiągnięcie zamierzonych celów współdziałania ukierunkowanego na rozwój człowieka i świata za­pewniającego coraz to wyższy poziom jakości życia /zob. Tomaszew­ski 1984/. 2 jednej strony poznawanie to pozwala na głębsze zro­zumienie środowiska, w którym przebiega własna działalność zawo­dowa, a z drugiej wskazuje na kierunki oddziaływania umożliwiają­cego zmiany i przekształcenia tego środowiska we właściwym kie­runku.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!