ROZWÓJ KULTURY

Rozwój kultury można analizować na wielu płaszczyznach. Cze­sani zjawisko to traktuje się wyłącznie w kategoriach ilościo­wych. Z rozwojem kultury mamy do czynienia wówczas, jeżeli zwię­ksza się ilość placówek, w których generuje się wartości kul­tury, jeżeli wzrasta liczba odbiorców tych wartości, ilość zespołów amatorskich, bądź animatorów kultury w środowisku.Dane ilościowe stanowią jedną z podstawowych przesłanek do oceny rozwoju kultury na danym obszarze administracyjnym. Ten statystyczny model funkcjonowania kultury dominował zresztą w ostatnim czterdziestoleciu w Polsce i był jedynym stosowanym ofi­cjalnie wskaźnikiem oceny polityki kulturalnej państwa. Wydaje się jednak, że może być przydatny dla badaczy zjawisk kultury, ale niewystarczający do pełnego opisu i oceny.Rozwój kultury można też rozumieć inaczej, a mianowicie jako przemiany dokonujące się w świadomości jednostek i całego społe­czeństwa. Polegają one na jakościowej zmianie stosunków między­ludzkich, postaw w stosunku do różnych obiektów rzeczywistości i sanego siebie, rozwoju zainteresowań rzeczywistością oraz różny­mi przejawami twórczości i poszerzaniem wiedzy o świecie, czyli inaczej mówiąc wzbogacaniem osobowości. Jakościowy model rozwoju kultury oparty jest na wskaźnikach inferencyjnych, a nie empirycznych. Wnosimy bowiem o wystąpieniu jakiegoś zjawiska poprzez analizę wielu innych pozostających w nim w pewnej, chociaż nie prostolinijnej zależności.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!