SPEŁNIANIE WARUNKÓW

  1. Nieraz może to wymagać spełnienia pewnych wstępnych warunków, a kiedy indziej zaistnieje samoistnie, bez żadnych specjalnych starań. W rozpatrywanym obecnie aspekcie różnice po­między lud&mi mogą byc Dardzo znaczne, zarówno w odniesieniu do istniejących okoliczności, jak też i w odniesieniu do przyszłoś­ci. Nieraz ktoś sądzi, is obecnie środowisko nie da się prze­kształcić, ale w przyszłości jest to całkiem możliwe. Bywa nie­raz i odwrotnie, wszelkie zmiany są widziane w aktualnej konstelacji, natomiast w przyszłości może to. stać się możliwe, w nowe grupy społeczne, przyjęcie innych poglądów na świat może zmieniać osobiste przeświadczenie dotyczące podatności ok­reślonego środowiska na zmiany, co może występować nagle lub stopniowo. ‚Bardzo ważną sprawę,w rozpatrywanej obecnie dziedzinie,stano­wi zakres i stopień oraz adekwatność uświadamiania sobie warun­ków możliwych zmian środowiska. Niektórym osobom wydaje się, że znają wszystkie czynniki, od których zależą przekształcenia wła­snego otoczenia, inni natomiast odczuwają pełną bezradność w tym wymiarze własnych relacji ze światem. Rzeczywistość nie musi od­powiadać tego rodzaju przekonaniom i mniej lub więcej odbiegać od wyobrażeń poszczególnych jednostek. W takich właśnie uwikła­niach mogą tkwić źródła wielu niepowodzeń życiowych.Pochopne zry­wy działalności w pierwszych przypadkach, brak wysiłków i dosta­tecznej energii w drugich. Każde środowisko wykazuje pewną podat­ność na zmiany w określonych okolicznościach.
Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!