SPOSÓB ZASPOKOJENIA

Tylko w taki sposób może być zaspokojona wspomniana przeze mnie potrzeba ożywienia, której pojawienie i wyartykuło­wanie jest szczególnie prawdopodobne w środowisku lokalnym w po­czątkowym okresie działalności placówki kulturalnej,której nowym właścicielem będzie samorząd tego właśnie lokalnego środowiska. W konkluzji chciałbym wskazać główne elementy przedstawionych tu rozważań. W przypadku uspołecznienia własności instytucji kul­turalnych model upowszechnieniowy powinien być zastąpiony modelem działalności usługowej wobec artykułowanych potrzeb nowego właś­ciciela. Nie wyklucza to /w ramach tego modelu/ działalności upowszechnieniowej, w przypadku pojawienia się w środowisku lo­kalnym zapotrzebowania na upowszechnianie. Uwzględniając jednak oczekiwania nowego właściciela oraz specyfikę okresu początkowe­go istnienia nowej formy własności placówki kulturalne mogą spo­tkać się z artykułowaną potrzebą ożywienia środowiska lokalnego. Wtedy zachowując nadal generalne ramy działalności usługowej rola przypaść może działalności opartej o model sensu stric­te rozumianej animacji.Tym niemniej koniecznym wydaje się podjęcie próby określenia zestawu możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji i poszukiwania możliwie efektywnych rozwiązań. Utrzymanie obecnej sytuacji, w której postępuje z jednej stro­ny degradacja płacowa kadry domów kultury, z drugiej środków fi­nansowych ledwie starcza na wypłatę tych wynagrodzen i fizyczne utrzymanie obiektów /opał, światło itp./ na prowadzenie dzia­łalności w,ogóle nie wystarcza, co skazuje domy kultury na wykre­ślenie ich z zestawu funkcjonujących instytucji.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!