ŚWIADOMA IDENTYFIKACJA

5

 

Kierując się tradycyjnym, ale w tym przypadku użytecznym,po­działem na sferę intelektualną, emocjonalną i wolicjonalną prag­nę zastanowić się nad pewnymi prawidłowościami, których uświado­mienie może pomóc w działalności domu kultury.Jeżeli tożsamosc to świadome identyfikowanie się jednostki, wobec tego jej nieodzownym składnikiem jest wiedza o kulturze. Nie może się ona ograniczac do warstwy faktograficznej. Jedynie operacjonalizacja nagromadzonych informacji, a potem wartościo­wanie a więc dokonywanie wyboru, ocena, formułowanie sądów,opi­nii jest umownym progiem przechodzenia od stanu wiem^do stanu identyfikuje się, jestem przekonany, akceptuję. Gdy w procesach intelektualnych zaczyna się wartościowanie zachodzą równolegle procesy emocjonalne. Indywidualny stosunek do wartości prowadzi do ich przeżycia.Wreszcie pojawia się gotowość do trwania przy uznawanych war­tościach i ich obrony bez względu na okoliczności. Jest to moment, w którym jednostka gotowa jest do podejmowania wyborów mo­ralnych.Jednostka wrasta w kulturę grupy, narodu, ogólnoludzką/ w kontekście określonego środowiska /środowisk . Pomimo mobilnoś­ci człowieka współczesnego zwiększającej zasięg i zakres kon­taktów, a także coraz szerszym oddziaływaniom środków masowych, środowisko nadal wyznacza jednostce pewną kulturową ramę i na­rzuca strukturę wartości a więc ich hierarchię a również związ­ki występujące pomiędzy wartościami, a zachowaniami.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!