TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA – WYMIAR SPOŁECZNY I INDYWIDUALNY

4

 

Większość instytucji upowszechniania kultury a szczególnie domy kultury są elementem współczesnego środowiska. Powstały w nieuchronnym procesie instytucjonalizacji życia, związanym z przyspieszoną urbanizacją. Zbyt krańcowe i chyba niesłuszne, bo tworzone w oderwaniu od realiów rozwojowych współczesnych spo­łeczeństw, są koncepcje całkowitego eliminowania instytucji i powrotu do życia opartego wyłącznie na bezpośrednich kontaktach.- Z drugiej strony mamy do czynienia z procesem deformacji podsta­wowych funkcji instytucji, które wyalienowały się ze środowiska i służą często interesom zamkniętych grup, a czasem tylko poje­dynczym osobom. Jednym z powodów takiego stanu były i są zjawi­ska totalitaryzmu, ograniczenia demokracji, brak poszanowania wartości. Pozwolę sobie na sformułowanie hipotezy, że demokraty­zacji życia społecznego musi towarzyszyć rekonstrukcja środowi­ska naturalnego, a ta z kolei nie jest możliwa bez jednostkowej grupowej tożsamości kulturowej, bowiem utożsamianie się z tak abstrakcyjnymi i uniwersalnymi wartościami jak naród czy państ­wo musi byc zakorzenione w glebie, na której jednostka zostaje powołana do życia i na której wrasta w człowiekowi właściwe otoczenie czyli kulturę. Z przemianami w stosunkach społecznych idących od tak zwa­nych mas społecznych, przypominających strukturę hordy do właściwych współczesnym demokracjom struktur społecznych wiąże się zmiana relacji pomiędzy jednostką a środowiskiem.środowisko z miejsca, na które człowiek jest skazany, staje się miejscem z własnego wyboru; z miejsca danego przez anonimowe siły, staje się miejscem wykreowanym na miarę nie tylko potrzeb ale i aspi­racji może nawet marzeń, z miejsca, w którym druga jednostka jest przyczyną konfliktu w miejsce układanego wspólnie współży­cia, a więc kontaktów przynoszących radość i pożytek.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!