UTOŻSAMIENIE Z KULTURĄ

6

 

Prze­kształceniu się zbioru jednostek w środowisko społeczne towarzyszy proces utożsamiania się jednostki z tym co to środowisko może spoić, a więc z uznawanym wspólnie systemem wartości. Za­prezentowany tok myślenia doprowadził mnie do rozwinięcia ref­leksji o jednostkowym i grupowym wymiarze tożsamości na tle ana­lizy celów i funkcji współczesnego domu kultury.Utożsamianie się z kulturą to droga stałego poszukiwania zgo­dności /jedności/ pomiędzy własną autonomiczną egzystencją a zbiorowością, w której przyszło nam życ, to również szukanie wyższych związków egzystencjalnych z genezą wszystkich wartości konstytuujących człowieka, wartości pozwalających zro­zumieć nasze miejsce w kosmosie i nieść własne ist­nienie od momentu gdy uświadamiamy sobie ten fakt do zaniku tej świadomości.Utożsamianie się z kulturą to uznawanie świadomie i z pełnym przekonaniem za własne, przyjęte przez zbiorowość /grupowe/,ale także przez ludzi w ogóle /uniwersalne/ wartości, wzory zacho­wań, normy moralne, obyczaje, znaki i symbole. Dochodzenie do tożsamości to wrastanie w kulturę grupową i uniwersalną. Jednostka manifestuje tożsamość akceptując wartości, normy i wzory; komunikując się poprzez znaki i symbole; partycypując w realizacji i kreowaniu celów, idei oraz artykułując własną indy­widualność w ramach określonych poprzez kulturę. Instytucje kul­tury są powołane ku temu by tworzyć i rozszerzać te warunki, tak aby jednostka mogła jak najpełniej dojrzewać do manifestowania tożsamości.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!