WE WSZYSTKICH ROZWIĄZANIACH

7

 

Oczywiście, we wszystkich tych rozwiązaniach mogą znaleźć za­stosowanie samorządy klubów, sekcji, kół, zespołów i pracowni, w zakresie działalności których znajdą się sprawy tamtych struktur. Rozwiązanie’ drugie całkowicie demokratyzuje strukturę i funkcjo­nowanie domu kultury. Rozwiązania pierwsze i trzecie nie prowadzą wprost do demokratycznego funkcjonowania domu kultury, chociaż „duch samorządności” /A.Kamiński/ może byc tam również obecny,co będzie jednak funkcją stylu kierowania, a nie jego struktury.Drugie rozwiązanie ma liczne zalety, ale pewne z nich są wła­ściwe dla obu rozwiązań /pierwszego i.drugiego/: umacniają samo­rząd terytorialny, wiążą ściśle funkcjonowanie domu kultury z as­piracjami i potrzebami środowiska, mogą stanowić przesłankę dla zgoła nowych zastosowań w zakresie całokształtu organizacji,pro­gramowania i finansowania domu kultury.Oba te rozwiązania realizują samorząd na dwóch głównych szczeb­lach organizacji: naczelnego kierownictwa i komórek podstawowych. W praktyce takiego środowiska, jakim jest gmina, między tymi dwo­ma szczeblami oprócz powiązań funkcjonalnych wystąpią w samorzą­dach również powiązania personalne, co ułatwi współdziałanie. Wszakże generalną zasadą samorządności jest respektowanie odręb­nych właściwości każdego samorządu. Struktury samorządowe nie mo­gą przybierać postaci hierarchicznejjgdyż hierarchizacja prowadzi nieuchronnie do ograniczenia lub też do zniesienia samorządności. W hierarchicznym „samorządzie” kolektywne kierowanie jest jedynie „resztką” po samorządności. Wszelkie organy samorządowe odpowia­dają za swoje funkcjonowanie wyłącznie przed własną bazą społecz­ną, którą bynajmniej nie stanowi jakaś suma samorządnych grup,ale zbiorowość uprawniona do samorządnego funkcjonowania.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!