Blog Archives

NAJNOWSZE DOŚWIADCZENIA

  1. Najnowsze, doświadczenia samorządowe są w Polsce ubogie, mi­mo bogatej historii samorządu terytorialnego, społeczno-zawodowe­go np. adwokatura, izby lekarskie, cechy rzemieślnicze i kupiec­kie, samorząd akademicki/, stowarzyszeniowego, studenckiego czy uczniowskiego. Nikła obecnośc tych historycznych doświadczeń w świadomości i zachowaniach obecnych pokoleń prowadzi do operowa­nia bardzo uproszczoną formułą samorządu. W tych uproszczonych ujęciach samorząd kojarzy się wielu ludziom przede wszystkim z prawem do nie robienia czegoś, a nie z prawem do robienia cze­goś. Jest to możliwa paralela do przywołanego przez Richarda Hoggarta wyobrażenia wolności,jako wolności „od” czegoś, a nie wolności „do” czegoś, na przykład do pracy, do obowiązku, do od­powiedzialności. Przecież z pracą, z twórczością, z obowiązkiem czy odpowiedzialnością wiążą się także satysfakcjonujące graty­fikacje /np. zarobek, uznanie społeczne, uczucie dumy/, ale więk­szość ludzi, a zwłaszcza ludzie gnuśni, będący także produktem złego wychowania lub ludzie zdemoralizowani wolność pojmują jako należność gratyfikacji bez tamtych zobowiązań i świadczeń włas­nych. A więc wolność wedle zawołania! „ja się na świat nie pros- siłem”. Samorząd jest tymczasem jedynie uprawnieniem do działań konstruktywnych, nieegoistycznych, do społecznej, prawnej i eko­nomicznej odpowiedzialności za zachowania jego członków i całej zbiorowości.
Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!

ZWRÓCENIE UWAGI

Aleksander Kamiński zwrócił uwagę na różnice w możliwych pozio­mach samorządności zdeterminowane samym wiekiem uczestników po­tencjalnego samorządu. A wiek nie jest przecież jedyną determi­nantą zróżnicowanych rozwiązań samorządowych, odgrywają tu dużą rolę. również inne czynniki,takie jak na przykład charakter głów­nej funkcji owej struktury /urząd państwowy, zakład produkcyjny, szkoła,dom kultury,stowarzyszenie, itp./, stopień jej samodziel­ności, rodzaj płaszczyzny działania, która ma zostać objęta sa­morządnością, doświadczenia samorządu, nastawienie do samorządno­ści, preferowany model kierowania, itd.W tych sporach nie odróżnia się też jasno problematyki włas­ności, jako ważnej determinanty systemu kierowania. Często dysku­sja o samorządzie jet bezwiednie kanąlizowana pomiędzy tenden­cją do uzurpacji i tendencją do delegacji uprawnień,gdy tymczasem zdrowy samorząd może być rezultatem jedynie wolnej umo- w y i to właśnie umowy z prawowitym właścicielem, obojętnie kto nim jests państwo, komuna terytorialna, spółdzielca, człon­kowie zrzeszenia, osoba fizyczna czy grupa osób fizycznych, fun­dacja prywatna czy społeczna, itd. Jakakolwiek próba ubezwłasno­wolnienia właściciela w procesie, ustanawiania samorządu lub przez samorząd, ignorowanie jego interesu, który jest barierą dla nad­miernych roszczeń konsumpcyjnych, musi prowadzić do patologii sa­morządu. Zdrowy samorząd wymaga bowiem wielkiej kultury współży­cia i respektowania prawa. Wzajemne zwalczanie się, wygrywanie przeciw sobie krzyżujących się interesów, maskowanie taktyk i strategii – wszystko to nie sprzyja rozwojowi samorządności. W naszych warunkach dominacji własności ogólnospołecznej, często mylnie nazywanej państwową, choć państwo jest tu tylko jej za­rządcą, rzekome dążenie do uspołecznienia tej własności poprzez samorząd przybiera często kształt faktycznego jej grupowego za­grabiania.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!

SAMORZĄDNY CHARAKTER

  1. Stąd też winno się jedynie skoncentrować na wyjaśnieniu sensu samorządności tej instytucji, na wskazaniu problemów,które mają znaczenie dla jej środowiskowego usytuowania oraz na nasz­kicowaniu kierunku rozwiązań samorządowych. Nie unikniemy jednak w nim również ogólniejszych pytań o sens samorządności w różnych płaszczyznach współczesnego życia. Od tego zagadnienia je zacznę.Dziś już, odmiennie aniżeli na przełomie lat siedemdziesią­tych i osiemdziesiątych, powszechnej manifestacji dążeń prosamo- rządowych coraz częściej towarzyszy sceptycyzm, a niekiedy nawet zdecydowana wrogość wobec samorządnośći5 Ludzie mają dość sporów, utarczek, posiedzeniowego gadulstwa, a to wszystko kojarzy się z samorządnością, chcą dobrze zorganizowanej pracy, dobrze funkcjo- nujących usług i sprawnego zarządzania życiem publicznym. Samo­rząd tymczasem rzadko jest dostrzegany jako środek prowadzący do takiego ładu.Trzeba jednak uwzględnić kilka istotnych momentów. Przede wszystkim to, że gros sporów o samorząd dotyczy sfery gospodar­czej, często z wyraźnym pomijaniem innych sfer, choc wnioski dia­gnostyczne i prognostyczne bywają w sposób nieuprawniony genera­lizowane na całosc życia społeczno-gospodarczego. Ponadto,uprasz­cza się i nie „cieniuje” typologicznych różnic zjawiska samorząd­ności, A jest przecież istotna różnica między w pełni rozwiniętą samorządnością określonej autonomicznej struktury, a jakimiś fragmentarycznymi czy zgoła marginesowymi przejawami samorządno­ści w strukturach pozbawionych takiej autonomii.
Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!