WYSOKO ROZWINIĘTE PAŃSTWA

Wysoko rozwinięte państwa świata torują drogę postępu dla in­nych społeczeństw. Osiągają one w późniejszym okresie poziom ro­zwoju sił wytwórczych państw bardziej rozwiniętych. Prawa ekono­miczne wyznaczają kierunek postępowi. Z doświadczeń wynika,że na nic zdały się wysiłki tych państw, których kierownictwo próbowa­ło przeciwstawić się obiektywnym prawom ekonomicznym i prowadzi­ło gospodarkę swego kraju w kierunku przeciwnym niż wskazywał wektor postępu ekonomicznego.Można, jak się wydaje, wyróżnić różne stadia tego postępu i dokonać oceny rozwoju poszczególnych państw wskazując ich kon­kretne miejsce w hierarchicznej strukturze postępu ekonomicznego. Podobnie też niektóre obszary życia kulturalnego dałoby się prze­analizować według tego modelu. Stąd rozwój kultury, w znaczeniu jednostkowym i globalnym – społecznym, oznaczałby przejście z niższych szczebli w hierarchicznej strukturze postępu cywiliza cyjnego do szczebli wyższych. Oceny dokonuje się na podstawie po­równania różnych wskaźników ilościowych i jakościowych wyznaczają­cych poziom uczestnictwa w kulturze poszczególnych osób.bądz tez całegto społeczeństwa. W pewnej mierze takiej analizy rozwoju kul­tury społeczności lokalnej dokonał A.Tyszka w pracy „Uczestnictwo w kulturze”, kiedy podsumował wyniki badań nad jakością kontaktow ludzi z wartościami kultury. Wyróżnił on różne poziomy tego ucze­stnictwa^.W pracy swojej wyrażam również pogląd, że rozwój kultury spo­łeczeństwa nie jest wprost proporcjonalny do poziomu rozwoju jegosił wytwórczych. Stąd taki model analizy rzeczywistości ma wy­miar tylko teoretyczny.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!