ZAKRES ŚWIADCZEŃ

Istnienie w takim klubie punktu gastronomiczno-handlowego jest istotne co najmniej z trzech względów: daje podstawy ekonomiczne pracy gospodarza placówki i pok­rycia kosztów utrzymania pomieszczeń do działalności społeczno-kulturalnej,umożliwia nie zobowiązujące do niczego bywanie w placówce,wykorzystuje głęboko zakorzeniony zwyczaj spotkania towa­rzyskiego przy stole.Ponadto „Klub Mieszkańców” składałby się z kilku, choćby nie­wielkich pomieszczeń – w zależności od konkretnych warunków lo­kalowych.W miastach na tworzenie klubów można uzyskać pomieszczenia w nie wykorzystywanych pralniach, zbyt obszernych ciągach komuni­kacyjnych i niewielkich pomieszczeniach zwolnionych po zbędnej administracji, salach konferencyjnych nie wykorzystywanych w go­dzinach popołudniowych itp. Na wsi w lokalach stanowiących włas­ność gminną, a zajmowanych przez nieczynne lub nie akceptowane przez społecznosć kluby RSW lub GS.Możliwości zawierania takich umów powinny przysługiwać właś­cicielom obiektów, organom administracji państwowej, po akcepta­cji samorządu terytorialnego podstawowego szczebla /Rada Sołec­ka, Samorząd Mieszkańców. O  zakresie świadczeń przez dzierżawcę pomieszczeń czy ajenta prowadzącego „Klub Mieszkańców” decydowałaby umowa gwarantująca co najmniej utrzymanie pomieszczeń w należytym stanie i udostęp­nianie ich nieodpłatnie lub odpłatnie mieszkańcom lub grupom mie­szkańców osiedla czy miejscowości.Pomieszczenia powinny umożliwiać znalezienie miejsca na spot­kania nowo powstającym stowarzyszeniom, organizacjom, które nie chcą wiązać się z jakąś instytucją, a na uzyskanie własnych po­mieszczeń nie mają szans. Zaproponowane rozwiązanie nie pociąga za sobą dodatkowych wy- daktów państwowego mecenasa, a działalność takich małych placó­wek społecznych może sprzyjać tworzeniu więzi społecznych,wspie­rać, tworzyć możliwości rozwijania aktywności mieszkańców.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!