ZDEFORMOWANY OBRAZ

1

 

Zde­formowany obraz historii kultury osłabia związki intelektualne emocjonalne z rzeczywistością, czyni rzeczywistość czymś po­zornym, oderwanym od tradycji i współczesności.Język jest podstąwą zbiorowej komunikacji a tym samym wspól­noty wartości, znaków i symboli, norm i wzorów. Zagrożenie ję­zyka to zagrożenie narodowej wspólnoty. Nie występuje ono tylko w sytuacjach ograniczenia wolności narodu a więc wojny i okupacji. Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że i poza warunkami ekstremalnymi istnieje realne zagrożenie języka^. Wystarczy się odwołać do deformacji nazwanych „nowomową”, które spowodowały zakłócenia w komunikacji międzyludzkiej, zniekształcanie przeka­zywanych treści, pozorowanie działań. Niezwykle groźnym zjawis­kiem jest wulgaryzacja języka, nie jest ona przypadkowa,jej ko­rzenie sięgają zwyrodnień życia społecznego, wynikają z zagro­żenia srodowiska. Dochodzeniu do tożsamości sprzyjają;lub też odwrotnie], hamują ten proces te wszystkie zjawiska, które związane są z rozwojem psychicznym jednostki, które ten rozwój warunkują. Problem ten został zaledwie zasygnalizowany przez K.Żygulskiego w cytowanym już artykule, nie jest dobrze zbadany i opisany . Sądzę, że w tych rozważaniach warto zwróćic uwagę na dwa zagadnienia.Pierw­sze sprowadza się do szukania związku pomiędzy potrzebą manife­stowania swojej odrębności jednostkowej, a umiejętnością adapta­cji do standardów zachowań narzuconych przez grupę. Stan równo­wagi pomiędzy tymi dwiema tendencjami jest możliwy przy sprzyja­jących warunkach otoczenia. W tym przypadku otoczenie to tworzy dom kultury. Ha pytania szczegółowe w tym zakresie powinna udzie­lić odpowiedzi metodyka ogólna.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!