ZESPOŁY EKSPERTÓW

Warunkiem umożliwiającym dostosowanie się domów kultury do zmieniających się warunków działania, lepszego wypełniania ich funkcji jest dokonanie niezbędnych zmian o charakterze organiza­cyjno-finansowym.Domy kultury powinny byc podporządkowane samorządowi teryto­rialnemu, który na podstawie fachowej,okresowej oceny ich dzia­łalności, decyduje o dalszych ich losach. Zasadą powinno Dyc za­pewnienie,na podstawie przedłożonego rocznego planu działalnoś­ci podstawowej^dotacji obejmującej koszt utrzymania obiektu,sta­łych form działalności i płac kadry etatowej. Pozostała część wydzielonych środków na upowszechnianie kultury winna byc rozdysponowana na równych prawach dla wszystkich kontrahentów, na podstawie swoistego „przetargu” oferowanych komisji kultury odpo­wiedniej rady narodowej programów działań. Dodatkowe, wypracowane środki powinny pozostawać do rozdysponowania przez placówki kultu­ry.Należy zrezygnować z pseudouspołeczniania poprzez powoływane rozliczne komisje, rady programowe placówek nie spełniające swych zadań, rozmywające odpowiedzialność i kompetencje władcze.Należy przyjąć zasadę, że kadra placówek jest zespołem kompe- tetnych pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację propozycji działań adresowanych do społeczności lokalnej, a odpo­wiednia komisja samorządu terytorialnego, przy pomocy dowolnie wy­branych przez nią ekspertów powinna dokonać oceny tych działań i podejmować wiążące decyzje.*Takimi zespołami ekspertów, służącymi konsultacją organom samo­rządu terytorialnego oraz kadrze placówek, zajmującymi się doskona­leniem kadr oraz wyspecjalizowanymi usługami dla innych placówek powinny stać się dotychczasowe WDK. Byc może nie wszystkie z nich będą w stanie sprostać tak stawia­nym zadaniom, ale przy swoistej „demonopolizacji” część ich funk­cji mogą przejmować inne, wyżej zorganizowane domy kultury na te­renie danego województwa lub WDK z innych województw.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!