ZWRÓCENIE UWAGI

19

Aleksander Kamiński zwrócił uwagę na różnice w możliwych pozio­mach samorządności zdeterminowane samym wiekiem uczestników po­tencjalnego samorządu. A wiek nie jest przecież jedyną determi­nantą zróżnicowanych rozwiązań samorządowych, odgrywają tu dużą rolę. również inne czynniki,takie jak na przykład charakter głów­nej funkcji owej struktury /urząd państwowy, zakład produkcyjny, szkoła,dom kultury,stowarzyszenie, itp./, stopień jej samodziel­ności, rodzaj płaszczyzny działania, która ma zostać objęta sa­morządnością, doświadczenia samorządu, nastawienie do samorządno­ści, preferowany model kierowania, itd.W tych sporach nie odróżnia się też jasno problematyki włas­ności, jako ważnej determinanty systemu kierowania. Często dysku­sja o samorządzie jet bezwiednie kanąlizowana pomiędzy tenden­cją do uzurpacji i tendencją do delegacji uprawnień,gdy tymczasem zdrowy samorząd może być rezultatem jedynie wolnej umo- w y i to właśnie umowy z prawowitym właścicielem, obojętnie kto nim jests państwo, komuna terytorialna, spółdzielca, człon­kowie zrzeszenia, osoba fizyczna czy grupa osób fizycznych, fun­dacja prywatna czy społeczna, itd. Jakakolwiek próba ubezwłasno­wolnienia właściciela w procesie, ustanawiania samorządu lub przez samorząd, ignorowanie jego interesu, który jest barierą dla nad­miernych roszczeń konsumpcyjnych, musi prowadzić do patologii sa­morządu. Zdrowy samorząd wymaga bowiem wielkiej kultury współży­cia i respektowania prawa. Wzajemne zwalczanie się, wygrywanie przeciw sobie krzyżujących się interesów, maskowanie taktyk i strategii – wszystko to nie sprzyja rozwojowi samorządności. W naszych warunkach dominacji własności ogólnospołecznej, często mylnie nazywanej państwową, choć państwo jest tu tylko jej za­rządcą, rzekome dążenie do uspołecznienia tej własności poprzez samorząd przybiera często kształt faktycznego jej grupowego za­grabiania.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!